ACTIVITĂŢI ALE ADES

I. CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

(înfiinţat în anul 2001, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, Programul Phare

pentru Politici Regionale şi de Coeziune, Componenta de Dezvoltare a Resurselor

Umane) prin care se derulează următoarele activităţi:

        Identificarea necesităţilor în domeniul resurselor umane

        Elaborarea planurilor strategice pentru managementul resurselor umane

        Selecţie de personal

        Job Club

        Medierea forţei de muncă

        Evaluarea performanţelor angajaţilor

        Orientare profesională

        Instruirea şi perfecţionarea resurselor umane:

đ     Instruire Antreprenorială organizată în colaborare  cu Fundaţia

 Româno-Elveţiană Entrepreneurship (FREE) şi Universitatea din

Neuchatel Elveţia.

đ     Cursuri  de calificare, perfecţionare:

o       Operator PC

o       Contabilitate asistată de calculator

o       Noţiuni fundamentale de igienă

o       Cursuri de calificare în diverse meserii la cererea

agenţilor economici, instituţiilor şi a persoanelor fizice

interesate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

În ultimii şapte ani, ADES a organizat cursuri de calificare/perfecţionare pentru  mai

mult de 10.000 persoane în domenii ca: dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale,

dezvoltarea abilităţilor manageriale, managementul resurselor umane, calculatoare,

contabilitate, noţiuni fundamentale de igienă, cursuri de calificare/ recalificare în

diferite meserii etc. Cursurile sunt concentrate pe transferul abilităţilor practice

care pot fi cu uşurinţă puse în aplicare.

 

Începând din anul 1997 şi până la sfarşitul anului 2007, ADES  a organizat 341 cursuri de calificare/ recalificare, respectiv:

 • Barman                                                                              14 cursuri
 • Lucrător în comerţ                                                             35 cursuri
 • Operator ambalator ingrediente alimentare                       1 curs
 • Bucătar                                                                                  3 cursuri
 • Brutar-Patiser-Preparator produse făinoase                       4 cursuri
 • Croitor-Confecţioner îmbrăcăminte după comandă           11 cursuri
 • Operator prelucrare şi validare date                                   32 cursuri
 • Cofetar                                                                                     1 curs
 • Asistent gestiune                                                                     3 cursuri
 • Maşinist la alte maşini de transport                                       3 cursuri
 • Operator circuite reţea apă                                                     1 curs
 • Sudor                                                                                         3 cursuri
 • Turnător                                                                                    3 cursuri
 • Electronist aparate şi echipamente de automatizări               1 curs
 • Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale                        2 cursuri
 • Instalator încălzire centrală şi gaze                                             1 curs
 • Pompier                                                                                               5 cursuri
 • Electrician exploatări centrale şi instalaţii electrice                       2 cursuri
 • Îngrijitor bolnavi la domiciliu                                                      3 cursuri
 • Ospătar-chelner, vânzător în unităţi de alimentaţie            6 cursuri
 • Lucrător în elecromecanică                                                1 curs
 • Preparator produse din carne şi peşte                                 1 curs
 • Engleza perfecţionare                                                         2 cursuri
 • Proiectare informatizată CATIA                                        1 curs
 • Operator prelucrare şi validare date -perfecţionare            2 cursuri
 • Noţiuni fundamentale de igienă                                                  200 cursuri

 

Numărul total de participanţi la aceste cursuri a fost de 10286 persoane, dintre care au absolvit cursurile 9749 persoane.

 

Începând din anul 1997 ADES a colaborat cu Fundaţia Româno-Elveţiană de Entrepreneurship (FREE) în organizarea cursurilor de antreprenoriat. Curriculum de curs a fost dezvoltat de Universitatea Neuchatel (Elveţia) şi actualizat de consultanţii ADES. Până în prezent ADES a organizat cursuri de antreprenoriat pentru 164 persoane, atât în Curtea de Argeş cât şi în alte localităţi din România.

 

ADES are o experienţă semnificativă  în consultanţă şi consiliere, lucrând cu clienţii în mod direct, atât cu persoane fizice cât şi cu întreprinderi şi instituţii, dezvoltându-şi şi valorificându-şi astfel propriile resurse umane.

 

ADES a oferit consultanţă în analiza nevoilor de instruire, analiza gradului de satisfacţie, evaluarea performanţelor angajaţilor din întreprinderi, realizarea strategiilor de dezvoltare a resurselor umane din diferite firme.

 

 

II. CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII LOCALE (înfiinţat în anul 2000, cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă România şi al Băncii Mondiale) prin care se derulează următoarele activităţi:

·        Consultanţă şi asistenţă pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor:

§         Identificarea surselor de finanţare

§         Elaborarea, implementarea, monitorizarea  şi evaluarea tehnică şi financiară a  proiectelor conform standardelor finanţatorilor

§         Consultanţă juridică şi financiară la cererea agenţilor economici şi a persoanelor fizice interesate.

·        Consultanţă şi parteneriate în elaborarea şi implementarea unor planuri strategice de dezvoltare socio-economică locală.

 

 

 

 

ADES îşi desfăşoară activitatea în excelente relaţii cu autorităţile locale pe care le sprijină şi de al căror sprijin se bucură

cu instituţii şi societăţi comerciale din oraş precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. CENTRUL DE RESURSE PENTRU ONG-uri ARGEŞ (înfiinţat în anul 2007, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, Programul Phare 2004 – Programul Societate Civilă – Componenta Dezvoltarea Sectorului ONG)  ca structură de sprijin pentru dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale nonprofit din zonă, în special pentru cele mici şi pentru cele nou înfiinţate prin care se derulează următoarele activităţi:

·        Sprijinirea şi  facilitarea accesului la resurse al organizaţiilor mici şi al celor nou înfiinţate

 • Asistenţă, servicii specializate şi acces la resurse bazate pe nevoile reale ale organizaţiilor în vederea întăririi capacităţii instituţionale şi operaţionale ale acestora 

·        Asigurarea vizibilităţii sectorului ONG din judeţul Argeş, prin facilitarea comunicării, schimbului de informaţii, încurajarea dezvoltării de reţele

 • Stimulare şi sprijin în implicarea ONG-urilor în rezolvarea problemelor comunităţilor locale
 • Promovarea rolului ONG în dezvoltarea abilităţilor de conducere, reprezentare şi construirea democraţiei, în toate mediile informaţionale în care acesta va fi implicat

·         Promovarea practicilor pozitive în cadrul sectorului ONG din judeţul Argeş

 • Îmbunătăţirea imaginii publice, responsabilităţii şi credibilităţii ONG-urilor din judeţ
 • Dezvoltarea activităţilor ale căror rezultate să susţină dezvoltarea durabilă a sectorului neguvernamental din judeţul Argeş

 

IV. ELABORAREA ŞI MANAGEMENTUL PROIECTELOR

 

ADES şi-a dezvoltat abilităţi semnificative şi a acumulat experienţă în elaborarea şi implementarea proiectelor în urma colaborării cu organizaţii/fundaţii finanţatoare renumite: Uniunea Europeană (Programe Phare), Banca Mondială, Fundaţia pentru o Societate Deschisă România şi Programul European de Dezvoltare a  Afacerilor.

 

Începând cu anul 1997, ADES a furnizat servicii de consultanţă, asistenţă tehnică şi instruire Consorţiului Local (format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, autorităţilor locale, firmelor, ONG-urilor, instituţiilor şi organizaţiilor locale)  din Târgu Secuiesc pentru identificarea problemelor, elaborarea propunerilor de finanţare, implementare, monitorizare şi evaluare a proiectelor de dezvoltare comunitară. Deasemenea, a furnizat asistenţă Unităţilor de Implementare Locală a programului PAEM (Programul de Măsuri Active pentru Combaterea Şomajului).

 

ADES a fost, deasemenea, contractată pentru evaluarea  a 17 propuneri de finanţare PAEM depuse de diverse Consorţii Locale din România.

 

ADES a fost contractată  să organizeze şi să conducă trei “vizite de studiu” la 10 PAEM-uri locale. Peste 70 reprezentanţi ai Consorţiilor Locale şi ai furnizorilor de servicii  au participat la aceste vizite de studiu.

 

Începând cu septembrie 1999, ca urmare a experienţei şi a bunului renume al echipei ADES, asociaţia a fost contractată de terţi, în special de societăţi comerciale şi Primării din judeţul Argeş, pentru a oferi servicii de consultanţă în elaborarea a peste 30 cereri de finanţare. Proiectele au fost înaintate spre finanţare diferitelor Agenţii din România (Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională, RICOP, Fondul pentru Modernizarea Autorităţilor Locale),  pentru obţinerea de granturi Phare. În plus, opt companii şi două Primării au beneficiat de serviciile consultanţilor ADES în implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor aprobate spre finanţare.

 

În ultimii şase ani ADES a colaborat foarte strâns cu reprezentanţii comunităţilor pentru identificarea, elaborarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare economico-socială. Rezultatul a fost o mai bună informare cu privire la sursele de finanţare şi o bună colaborare cu partenerii de implementare şi cu finanţatorii acestor proiecte. Printre finanţatorii ADES se numără organizaţii finanţatoare de prestigiu cum ar fi: Uniunea Europeană, Banca Mondială,  Fundaţia pentru o Societate Deschisă România. ADES a lucrat cu comunităţi şi/sau organizaţii comunitare acordându-le asistenţă pe probleme de dezvoltare economico-socială printre care: Curtea de Argeş, Târgu Secuiesc, Topoloveni, Albeştii de Argeş, Tigveni şi Valea Danului. 

 

Cursurile organizate de ADES, începând cu anul 1996, sunt certificate şi recunoscute oficial de autorităţile române (Ministerul Munciii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Naţionale şi Ministerul Sănătăţii) prin colaborarea asociaţiei cu Agenţia Judeţeană de Formare Profesională Argeş şi CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Începând din anul 1997 ADES a colaborat cu Fundaţia Româno-Elveţiană de Entrepreneurship (FREE) în organizarea cursurilor de antreprenoriat. Curriculum de curs a fost dezvoltat de Universitatea Neuchatel (Elveţia) şi actualizat de consultanţii ADES.

 

În aprilie 2001, ADES a creat un parteneriat cu Institutul pentru Parteneriat Local şi Cooperare, un ONG din Katowice, Polonia, pentru schimb de experienţă în domeniul combaterii şomajului şi dezvoltării economice locale. În cadrul a două proiecte, unul finanţat de Fundaţia Bathory prin Programul Est-Est în 2001 iar celălalt finanţat de Charity Know How/Allavida în 2002, au fost identificate viitoare proiecte care se adresează schimbului de experienţă, ambele organizaţii având domenii de expertiză bine identificate.

 

 

 

PROIECTE ELABORATE ŞI IMPLEMENTATE DE ADES

 

Anul implementării

Titlul proiectului

Finanţator

1997

 

Centrul de Mediere şi Instruire

Phare - Programul pentru Măsuri Active de Combaterea Şomajului

2000

Dezvoltarea abilităţilor pentru Administraţia Publică Locală

Programul European de Dezvoltarea Afacerilor

2000

Planificare Strategică pentru Dezvoltare Socio-Economică

Banca Mondială

2000

Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Locală

Fundaţia pentru o Societate Deschisă România

2000

Asistenţă pentru instruirea şi implementarea unui program dinamic de resurse umane la IPEE SA Curtea de Argeş

Phare - Progres -- Finanţări pentru dezvoltarea furnizorilor de programe de instruire

2001

Implementarea planului strategic de dezvoltare socio-economică

Banca Mondială

2001

Centrul Regional de Dezvoltare a Resurselor Umane

Phare - Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională -- Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane

2003

Facilitarea accesului şomerilor pe piaţa muncii şi a ADES pe piaţa furnizorilor de servicii

Programul ACCESS-Componenta microproiecte RO 0008

2003

Adaptarea forţei de muncă din judeţul Argeş la cerinţele pieţei muncii prin formare profesională şi mediere

Phare 2000 -Coeziune Economică şi Socială -  Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale

2005

Serviciu integrat de ocupare a persoanelor fără loc  muncă din judeţul Argeş

Phare 2002 -Coeziune Economică şi Socială -  Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane

 

 

 

 

 

PROIECTE ELABORATE ŞI IMPLEMENTATE DE ADES ÎMPREUNĂ CU DIVERŞI PARTENERI

 

Anul implementării

Titlul proiectului

Beneficiar/Partener

Finanţator

2002

Elaborarea şi implementarea parţială a unei strategii de dezvoltare a resurselor umane în Electroargeş SA Curtea de Arges

ADES/Electroargeş

Phare 2000 -Coeziune Economică şi Socială -  Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale

2003

Dezvoltarea parteneriatului între ILPC Polonia şi ADES România

ADES/ILPC Polonia

Charity Know How/Allavida

2003

Elaborarea şi implementarea parţială  a unei strategii de Dezvoltare a resurselor umane în Electroargeş s.a

ADES/Electroarges

Phare 2000 -Coeziune Economică şi Socială -  Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale

2005

Centrul Zonal de Dezvoltare a Resurselor Umane

Consorţiul Zonal Topoloveni/ADES

Phare 2002 -Coeziune Economică şi Socială -  Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane

2005

Formare profesională continuă a forţei de muncă din Electroarges SA

Electroargeş/ADES

Phare 2002 -Coeziune Economică şi Socială -  Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane

 2005

Dezvoltarea resurselor umane

 în Electroargeş SA

Electroargeş/ADES

Phare 2003 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane

2006

Şanse egale la angajare pentru şomerii pe termen lung din judeţul Argeş

ADES/Consorţiul Zonal Topoloveni

 

Phare 2003 -Coeziune Economică şi Socială -  Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane

2006

www.startafacere.ro , O ŞANSĂ PENTRU TINE!

INFO Grup Giurgiu/ADES

Phare 2003 -Coeziune Economică şi Socială -  Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane

2007

Centru de Resurse pentru ONG-uri

ADES/Consorţiul Zonal Topoloveni

 

Phare 2004 – Programul Societate Civilă – Componenta Dezvoltarea Sectorului ONG

2007

Egalitate Europeană prin Formare Profesională Continuă

ADES/Consorţiul Zonal Topoloveni

 

Phare 2004 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman

 

2008

Abordare avansată în proiectare CADAM

ADES/ZETA VOLENS PROIECT

Phare 2005 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţipentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă

2008

Formarea profesională a angajaţilor din Electroargeş SA, Curtea de Argeş

Electroarges/ADES

Phare 2005 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţipentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă

 

2008

Parteneriate pentru succes în elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Orăştie

Primăria Municipiului Orăştie/ADES

Phare 2005 şi Phare 2006, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local

 

2008

Bun meseriaş, caut patron

Fundaţia PACT/ADES

Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, Măsuri de incluziune socială

 

 

 

BENEFICIARI AI SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ ADES ÎN ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA PROIECTELOR

 

Data depunerii proiectului

Titlul proiectului

Finanţator

Beneficiar

martie 1997

Program de Măsuri Active de Combaterea Şomajului

Phare - PAEM

Primăria Târgu Secuiesc

septembrie 1999

Reamenajare spaţii de cazare şi agenţie de turism

Phare - Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională -- Componenta Dezvoltarea Turismului

SC SALMO SRL Curtea de Argeş

aprilie

2000

Centrul de informare a cetăţenilor

Phare - Fondul pentru Modernizarea Administraţiei Publice Locale din România

PRIMĂRIA CURTEA DE ARGEŞ/ADES

septembrie 2000

Fabrică de ulei rafinat din floarea-soarelui

Phare - Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională -- Componenta Iniţiative Locale de Dezvoltare

SC PRODIMPEX MADORA SRL Oraştie

septembrie 2000

Realizarea şi punerea în funcţiune a unei fabrici de ţigle, bolţari şi pavele din ciment la SC IATSA Aro Câmpulung SA

Phare - Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională -- Componenta Iniţiative Locale de Dezvoltare

SC IATSA ARO CÂMPULUNG SA Câmpulung

septembrie 2000

Realizarea unei secţii de producţie mezeluri

Phare - Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională -- Componenta Iniţiative Locale de Dezvoltare

SC TEHNIC COMPEX SRL Topoloveni

Iulie 2001

Realizarea unei secţii de producţie părţi electronice şi produse electrice în cadrul SC COPET SRL, Curtea de Argeş

Programul Phare Coeziune Economică şi Socială- Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională

SC COPET SRL Curtea de Argeş

Iulie 2001

Realizarea unui hotel de trei stele în municipiul Piteşti

Programul Phare Coeziune Economică şi Socială- Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională

SC ALEXUŢAN UNICO SRL, Piteşti

Iulie 2001

Modernizarea Policlinicii PARGA SAT

Programul Phare Coeziune Economică şi Socială- Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională

SC PARGA SAT SRL, Câmpulung Argeş

Iulie 2002

Dezvoltarea abilităţilor practice şi manageriale ale resurselor umane din Topoloveni

Phare 2000 - Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională -- Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane

Primăria oraşului Topoloveni, Argeş / ADES

Aprilie 2003

Dezvoltarea capacităţii de producţie şi lucrări în domeniul construcţiilor a  SC Bazis 25 SRL

Programul Phare Coeziune Economica si Sociala- Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii

SC BAZIS 25 SRL

Aprilie 2003

Realizarea unei linii moderne de confecţionare tâmplărie PVC cu geam termopan, profile cu sau fără rupere termică, în cadrul SC Invest Valahia SRL

 

Programul Phare Coeziune Economica si Sociala- Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii

 

SC INVEST VALAHIA SRL

Aprilie 2003

Dezvoltarea serviciilor la Hotelul Euro prin amenajarea unei săli de conferinţe, creşterea capacităţii de alimentaţie publică şi implementarea sistemului de management al calităţii ISO 9001

 

Programul Phare Coeziune Economica si Sociala- Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii

 

S.C. EURO HOTELS S.R.L.

Aprilie 2003

Creşterea capacităţii de producţie de software, creşterea nivelului calitativ al produsului software şi al serviciilor post – vânzare şi lărgirea numărului de clienţi ai S.C. CLUB INFO S.R.L.

 

Programul Phare Coeziune Economica si Sociala- Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii

 

SC Club Info SRL Piteşti

Aprilie 2003

Dezvoltarea capacităţii de producţie a SC Universal Color SA prin achiziţionarea unui offset cu 4 grupuri de culoare şi un aparat LINOTRONIC, necesare pentru produse şi servicii tipografice executate în policromie

Programul Phare Coeziune Economica si Sociala- Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii

SC UNIVERSAL COLOR SA

Aprilie 2003

Dezvoltarea capacităţii de service pentru echipamentele  electronice şi capacitatea de producţie tipografică în cadrul SC Nicomi SRL

 

Phare Coeziune Economica si Sociala- Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii

SC NICOMI SRL

Sept 2005

Construirea unui sistem de canalizare pe strada Rm Vâlcea, Curtea de Argeş

Phare – Infrastructură mică

Primăria Curtea de Argeş

 

 

 

 

 

PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2007

 

 


CENTRU DE RESURSE PENTRU ONG -uri ARGEŞ

Proiectul, derulat de ADES în parteneriat cu Asociaţia Consorţiul Zonal Topoloveni pe o perioada de 12 luni, decembrie 2006 - noiembrie 2007, a fost  finanţat din fonduri proprii şi ale Programului Phare 2004 –Programul Societatea Civilă –Componenta1- Dezvoltarea Sectorului ONG

 

Scopul proiectului: a constat în înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru ONG în judeţul Argeş ca structură de sprijin pentru dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale nonprofit din zonă, în special pentru cele mici şi pentru cele nou înfiinţate.

 

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea şi consolidarea capacităţii instituţionale şi operaţionale a sectorului neguvernamental şi nonprofit din judeţul Argeş, pentru a răspunde mai eficient nevoilor şi intereselor comunităţii locale.

 

Valoare proiect: 39.927 Euro. Contribuţie finanţator: 35.535 Euro.

 

Rezultate ale proiectului:

·        37 ONG-uri au beneficiat de serviciile Centrului - faţă de 19 prevăzute iniţial

·        22 articole au apărut în mass-media scrisă, vizuală şi electronică pentru promovarea proiectului, ONG-urilor partenere în implementarea proiectului şi a ONG-urilor beneficiare - faţă de 15 prevăzute iniţial

·        14 noi servicii au fost acordate ONG-urilor beneficiare - faţă de 8 prevăzute iniţial

·        Centrul de Resurse este operaţional, echipamentele au fost instalate la cei doi parteneri, sala de curs a fost renovată

·        200 pliante au fost distribuite participanţilor la Ceremoniile de Deschidere şi de Închidere şi Primăriilor pe timpul proiectului - faţă de 140 prevăzute iniţial. Pliantele informative sunt distribuite în continuare pe cale electronică sau prin înmânare directă.

·        Peste 100 persoane au participat la Ceremoniile de Deschidere şi Închidere - faţă de 80 prevăzute iniţial

·        150 CD-uri/DVD-uri au fost distribuite participanţilor la cursuri (cu informaţii specifice cursurilor respective) sau altor ONG-uri, Primării, oameni de afaceri – faţă de 20 prevăzute iniţial

·        1 Studiu de Impact al proiectului elaborat

·        2 Rapoarte de audit ale proiectului elaborate

·        2 grupuri informale au dobândit personalitate juridică prin asistenţa Centrului

·        33 ONG-uri au beneficiat de consultanţă – faţă de 19 prevăzute iniţial

·        20 planuri strategice şi 20 planuri de acţiune create – faţă de 19 prevăzute iniţial

·        20 Manuale de Dezvoltare a Comitetului de Conducere create – faţă de 19 prevăzute iniţial

·        21 Rapoarte Anuale create – faţă de 19 prevăzute iniţial. Un rezultat pozitiv neprevăzut îl constituie participarea a 7 ONG-uri la competiţia organizată de Forumul Donatorilor şi premiul câştigat de ADES

·        1 reţea de comunicare electronică care funcţionează şi în prezent

·        6 cursuri organizate pe perioada proiectului

·        170 participanţi la cursuri – faţă de 90 prevăzuţi iniţial

·        10 Buletine informative elaborate şi distribuite

·        14 cereri de finanţare au fost elaborate cu asistenţa Centrului, din care 8 au primit deja acceptul pentru finanţare

 


Având în vedere succesul deosebit al acestui proiect şi ajutorul real oferit de Centrul de Resurse pentru ONG-uri Argeş, beneficiarii proiectului continuă să se întâlnească la 2-3 luni în diferite locaţii pentru a discuta problemele cu care se confruntă, a iniţia parteneriate pentru diferite proiecte şi a beneficia de alte scurte prezentări pe teme specifice ONG-urilor.

 

 

Rezultate ale studiului de impact al proiectului realizat de firma A&S Eastern Consulting Bucureşti cu sprijinul membrilor ADES.

 

 

Pentru realizarea studiului s-au realizat şi folosit trei tipuri de chestionare funcţie de persoanele intervievate:

1.      Chestionar pentru  grupul  ţintă ale proiectului – Chestionar privind impactul serviciilor oferite de ADES asupra clienţilor (ONG-uri)

2.      Chestionar pentru interviu (ghid de interviu) in cadrul focus grupului de beneficiari ai serviciilor Centrului de resurse

3.      Chestionar pentru stakeholders: alte ONG-uri ce nu au beneficiat de serviciile Centrului de resurse, Societăţi comerciale, autorităţile locale, beneficiari ai ONG-urilor care au accesat serviciile Centrului de Resurse, angajatii Centrului, etc

 

Un numar de 26 persoane reprezentanti ai ONG-urilor implicate in proiect au primit si completat chestionarul. Menţionăm că numărul preconizat de ONG-uri ce urmau să fie implicate-să beneficieze de serviciile din  proiect era de 19. În realitate, beneficiare ale serviciilor oferite prin proiect sunt 37 ONG-uri.

 

De asemenea dorim să remarcăm că ADES s-a dovedit extrem de pro activ si ca dovadă 69,23% dintre cei chestionaţi au raspuns că au aflat despre proiect DIRECT de la ADES. Implicarea directă a aplicantului a condus de asemenea la creşterea încrederii în calitatea serviciilor oferite.

 

 

Gradul de mulţumire al participantilor faţă de serviciile oferite de ADES prin Centrul de Resurse, se prezintă astfel:

 

Cursul care s-a bucurat de cel mai mare succes a fost cel de comunicare (urmat de 92,3% dintre participanţi) şi cel care s-a bucurat de cel mai mic succes a fost cel de contabilitate (57,6%) lucru explicabil şi prin faptul că participanţii trebuiau să aibă cunoştinţe în domeniul contabilităţii ca să poată participa la curs şi de asemenea ponderea contabililor şi a directorilor economici este mai mică decât cea a membrilor şi personalului obişnuit dintr-un ONG.

 

Un procent de 46% dintre respondenti au beneficiat şi de asistenta tehnică în plus faţă de participarea la cursuri ceea ce a fost benefic pentru dezvoltarea organizaţiilor lor. De remarcat că majoritatea celor care au primit asistenţă tehnică au solicitat sprijin pentru Manualul Comitetului de Conducere şi pentru Raportul anual.

 

Un procent de 100% dintre respondenţi au prezentat materialele primite în cadrul proiectului şi colegilor de organizaţie în timp ce un procent de 96,1% (25 din 26 de respondenţi) şi-au consultat colegii în elaborarea temelor de casă primite în cadrul instruirilor ceea ce denotă aplicabilitatea şi utilitatea dovedită a informaţiilor şi instrumentelor primite de la ADES.

 

În proporţie de 100% au răspuns că: informaţia primită în cadrul proiectului i-a ajutat în relaţia cu beneficiarii organizaţiei proprii.

 

Privind îmbunătăţirea performanţelor ca urmare a participării în proiect, este îmbucurător şi semnificativ faptul că mai mult de jumătate dintre cei ce au răspuns (adică 65,39%) au considerat că participarea la proiect le-a îmbunătăţit performanţele mai mult de 20%.

 

Analizând rezultatele studiului de impact putem spune că proiectul şi-a atins obiectivele şi că ADES şi-a dovedit profesionalismul şi seriozitatea în derularea proiectului. De remarcat că în paralel cu calitatea serviciilor oferite, beneficiarii ca şi stakeholders (factorii interesaţi) au apreciat orientarea către client a personalului centrului, permanentul interes pentru îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor astfel încît să se vină în întâmpinarea nevoilor sectorului ONG. De asemenea trebuie menţionat ca element pozitiv faptul că se consideră că este în continuare nevoie de serviciile centrului şi că se fac recomandări pentru adăugarea pe lista serviciilor pe cele pentru o bibliotecă, o revistă pentru ONG, organizare de conferinţe şi forumuri. Factorii interesaţi susţin nevoia şi dorinţa de a dezvolta proiecte în parteneriat cu sectorul ONG şi de a accesa împreună fondurile structurale. Nu este de neglijat faptul că factorii interesaţi menţionează şi dorinţa de  contracta servicii oferite de ONG-uri ceea ce poate fi o cale pentru susţinerea financiară a cestui sector.

 

Participanţii la cursuri au evidenţiat în cadrul Ceremoniei de Închidere a proiectului calitatea serviciilor primite şi „sufletul” care a fost pus în activităţile respective. Prezentăm câteva din reacţii:

·        „Am reuşit să ne cunoaştem, am reuşit să colaborăm şi cu alte ONG-uri, am găsit răspuns la multe întrebări, s-a creat posibilitatea colaborării, echipa ADES ne-a încântat, iar şarmul lectorului ne-a impresionat” – Asociaţia „Dăruind vei dobândi şi tu”-Topoloveni

·        „Ne pare rău că nu am colaborat mai mult cu ADES, am învăţat din informaţiile primite, mulţumim ” – „Asociaţia Brâuleţul”- Curtea de Argeş

·        „Cu sprijinul ADES am reuşit să ne structurăm ideile, să dăm o formă la ceea ce dorim să facem” –„ Asociaţia Anima Liberă”-Piteşti

·        „Mulţumim pentru încurajarea de a merge mai departe” -„ Asociatia de părinţi şi copii Dinicu Golescu”-Câmpulung

·        „Atunci când pui suflet se simte, mulţumim ca ne-aţi ajutat să scriem cereri de finanţare, ne-aţi redat încrederea” – „AMEC - Câmpulung”

·        „Echipa ADES ne-a arătat calea pe care o vom urma, ne-a ajutat să păşim cu dreptul în rândul ONG-urilor” –„ Alunelul Lereşti”

·        „ Ne-aţi învăţat cum să folosim informaţiile şi să le structurăm în folosul nostru” –„ Sf. Dumitru Topoloveni”

·        „În gradul de dezvoltare al ONG-urilor se reflectă gradul de dezvoltare al societăţii, rolul nostru este să punem pe picioare astfel de organizaţii, mulţumim ADES” – Primarul oraşului Curtea de Arges

·        „Anca este o bobină care ne-a electrocutat pe toţi, îi mulţumim şi vă felicit pe toţi” – Primarul oraşului Topoloveni

 

 

 

EGALITATE EUROPEANĂ PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

Proiectul, derulat de ADES în parteneriat cu Asociaţia Consorţiul Zonal Topoloveni pe o perioada de 12 luni, ianuarie 2007 - ianuarie 2008, a fost  finanţat din fonduri proprii şi Programul Phare 2004 –Coeziune Economică şi Socială –Dezvoltarea Resurselor Umane

 

Scopul proiectului:  Creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă angajată în societăţi comerciale din judeţul  Argeş       

 


Valoare proiect: 69.330 Euro. Contribuţie finanţator: 54.870 Euro.

 

ADES a promovat proiectul,  a făcut un scurt studiu al pieţei muncii, a efectuat achiziţiile prevăzute în proiect,  a organizat cursurile de calificare/recalificare şi cursurile de perfecţionare. De asemenea, în această perioadă ADES a monitorizat şi evaluat activităţile derulate pentru a crea rapoartele intermediare solicitate de finanţator precum şi raportul tehnic şi financiar final al proiectului.

 

Au fost selectaţi şi înscrişi în această perioadă un număr de 263 persoane angajate din societăţi comerciale din Curtea de Argeş, Câmpulung, Topoloveni şi localităţile limitrofe acestor oraşe, din diverse medii de activitate. Angajatorii au solicitat calificarea/recalificarea angajaţilor, fie pentru că aceştia erau muncitori necalificaţi, fie pentru că societăţile au diversificat sau modificat domeniile de activitate sau au adoptat tehnologii noi pentru care nu aveau personal calificat.

 

REZULTATELE PROIECTULUI

Indicatorii de performanţă

Total realizat

 

Denumirea

U.M

 

Participanti  cursuri calificare şi/sau recalificare

 

Cursuri calificare şi/sau recalificare organizate

 

Ore teorie calificare si/sau recalificare

 

Ore practică calificare şi/sau recalificare

 

Suporturi de curs nou create sau actualizate

 

Participanţi la cursuri perfecţionare

 

Cursuri perfecţionare organizate

Ore teorie perfecţionare

Studiu de impact al proiectului

Studiu de audit

Dosar de monitorizare a presei

 

Nr. participanţi

 

 

Nr. cursuri

 

 

Nr. ore

 

 

Nr. ore

 

 

Nr. suporturi

 

 

Nr. participanţi

 

Nr. cursuri

Nr. ore

Nr. studiu

Nr. studiu

Nr. dosar

 

291

 

 

10

 

 

2040

 

 

4080

 

 

7

 

 

50

 

4

360

1

1

1

 

Cursuri de calificare şi/sau  recalificare finalizate

a)      Curs calificare Lucrător in comerţ organizat la Câmpulung :

 Persoane înscrise: 28   Participanţi: 28  Absolventi: 25

 Ore teorie: 120 Ore practică: 240

b)      Curs calificare Lucrător in comerţ organizat la Câmpulung :

 Persoane inscrise: 28 Participanţi: 28 Absolventi: 28

 Ore teorie: 120 Ore practică: 240

c)      Curs calificare Ospătar (Chelner) Vânzător in unităţi de alimentaţie publică:

Persoane inscrise: 28 Participanţi: 28 Absolventi: 27

Ore teorie: 240 Ore practică: 480

d)      Curs calificare Operator introducere, validare şi  prelucrare date:

Persoane inscrise: 19 Participanţi: 18 Absolventi: 15

Ore teorie: 240 Ore practică: 480

e)      Curs calificare Dulgher, tâmplar, parchetar:

Persoane inscrise: 28 Participanţi: 25 Absolventi: 25

Ore teorie: 240 Ore practică: 480

f)        Curs calificare Lucrător în electromecanică:

Persoane inscrise: 28 Participanţi: 28 Absolventi: 28

Ore teorie: 120 Ore practică: 240

g)      Curs calificare Administrator pensiune:

Persoane inscrise: 28 Participanţi: 28 Absolventi: 28

Ore teorie: 240 Ore practică: 480

h)      Curs calificare Turnător:

Persoane inscrise: 28 Participanţi: 27 Absolventi: 27

Ore teorie: 240 Ore practică: 480

i)        Curs calificare Croitor organizat la Topoloveni:

Persoane inscrise: 20 Participanţi: 16 Absolventi: 16

Ore teorie: 240 Ore practică: 480

j)        Curs calificare Preparator produse de carne şi peşte organizat la Topoloveni:

Persoane inscrise: 28 Participanţi: 26 Absolventi: 26

Ore teorie: 240 Ore practică: 480

 

Cursuri de perfecţionare finalizate:

·   Curs perfecţionare Proiectare informatizată CATIA  :

Persoane înscrise: 4  Participanţi: 4  Absolventi: 4  Ore teorie: 100

·   Curs perfecţionare Operator introducere, validare şi  prelucrare date:

Persoane înscrise: 16   Participanţi: 16  Absolventi: 16  Ore teorie: 100

·   Curs perfecţionare Engleză – nivel începători :

Persoane înscrise: 15   Participanţi: 14  Absolventi: 12 Ore teorie: 100

·   Curs perfecţionare Engleza – nivel mediu:

Persoane înscrise: 15   Participanţi: 14  Absolventi: 14 Ore teorie: 100

 

 

Rezultate ale studiului de impact al proiectului realizat de firma A&S Eastern Consulting Bucureşti cu sprijinul membrilor ADES.

 

Pe baza analizei corelative a răspunsurilor s-a putut determina care este impactul pe care un astfel de proiect, prin acţiunile şi serviciile dezvoltate, îl are asupra grupurilor ţintă.

 

Putem observa o pondere ridicată a categoriei de vârstă 31-45  ani atât în pentru cursurile de calificare (32%) cât şi mai mult pentru cele de perfecţionare (70%), ceea ce denotă că la această vârstă oamenii au ajuns deja la o maturitate profesională şi sunt interesaţi de dezvoltarea profesională a carierei. În privinţa cursurilor de calificare, cel mai mare procentaj de participare l-au avut tinerii între 26-30 de ani care şi-au dorit în mare măsură să treacă de la categoria de muncitor necalificat la cea de angajat cu calificare.

 

Ultima şcoală absolvită:

 

Şcoală primară

Gimnaziu

Şcoală profesională

sau de ucenici

Liceu

Şc postliceală

Învăţământ

superior

Cursuri calificare

 

 

32%

60%

8%

 

Cursuri perfecţionare

 

 

 

40%

 

60%

 

Situaţia profesională înainte de participarea la cursuri:

 

Angajat ca muncitor calificat, tehnician

Angajat pozitie managerială

Angajat ca necalificat

Tânăr absolvent

Patron-Intreprinzăror

Cursuri calificare

20%

 

76%

 

4%

Cursuri perfecţionare

70%

 

20%

 

10%

 

De remarcat că 60% dintre respondenţii care au urmat cursuri de calificare erau absolvenţi de liceu şi 32% absolvenţi de şcoală profesională în timp ce la cursurile de perfecţionare au participat 60% absolvenţi de învăţământ superior şi doar 40% absolvenţi de liceu.  Coroborând aceste rezultate cu cele care indică situaţia profesională a absolvenţilor înainte de participarea la cursuri, de unde reiese că 76% dintre cei ce au urmat cursuri de calificare erau angajaţi ca muncitori necalificaţi putem concluziona că în continuare ne confruntăm cu situaţia în care un număr mare de absolvenţi de liceu nu termină studiile cu calificări care să le asigure un loc de muncă adecvat pregătirii lor şi deci că în continuare corelarea între oferta educaţională şi cerinţele pieţei muncii este deficitară.

 

De asemenea, faptul că 70% dintre cei care au urmat  cursuri de perfecţionare erau angajaţi ca şi muncitori calificaţi sau tehnicieni şi au dorit să-şi continue dezvoltarea carierei în loc să se mulţumească cu calificarea deja avută  reprezintă un fapt îmbucurător atât pentru ei cât şi pentru companiile din care provin.

 

Majoritatea absolvenţilor cursurilor de calificare (88%) au obţinut o diplomă de calificare recunoscută pe piaţa muncii. De asemenea 50% dintre respondenţii ce au beneficiat la cursurile de perfecţionare au obţinut o diplomă de calificare recunoscută pe piaţa muncii. Considerăm că procentajul mare de persoane ce au obţinut calificări recunoscute pe piaţa muncii contribuie la viabilitatea şi sustenabilitatea rezultatelor proiectului şi este un plus pentru echipa de proiect.

 

Respondenţii au fost foarte mulţumiţi de conţinutul cursurilor şi au considerat ca ele răspund nevoilor lor în proporţie de 92% pentru cei care s-au calificat şi 100% pentru cei care s-au perfecţionat.

 

Principalele concluzii sunt:

 1. Cursurile realizate prin proiect au fost bine alese de echipa de proiect şi au răspuns nevoilor participanţilor în procentaj de peste 92% (c - calificare) si respectiv 100% (p - perfecţionare)
 2. Calitatea lectorii şi a metodelor de predare au fost apreciate ca fiind foarte bune de 96% (c) şi respectiv 100% (p)
 3. Dotările şi echipamentele la care au avut acces în cadrul instruirilor  au fost apreciate de 92% (c) din respondenţi ca fiind foarte bune şi respectiv 100% (p).

 

Metodele de instruire folosite de lectori au permis înţelegerea noilor cunoştinţe transmise în mare şi suficientă măsură pentru toţi respondenţii. Din analiza  de ansamblu a chestionarelor rezultă că participanţii au apreciat mai ales studiile de caz şi aplicaţiile practice dar şi modul de prezentare a cursurilor cu tehnologie informatică. Acest mod de prezentare a permis ca prin împletirea expunerii verbale, cu imagini vizualizare şi aplicaţii practice, anumite cunoştinţe noi să fie mai uşor de înţeles şi de asimilat.  

 

Efectele, pe termen scurt, ale implicării angajaţilor celor doi parteneri în proiect:

 • creşterea operativităţii activităţilor;
 • îmbunătăţirea calitativă a serviciilor oferite de firmele lor;
 • identificarea nevoilor propriei organizaţii;
 • întărirea capacităţii organizaţiei de a accesa surse de finanţare.

 

Un studiu de impact nu poate neglija, cel puţin la nivel proiectiv – în acest stadiu al proiectului – efectele pe termen lung ale faptului că angajaţii celor doi parteneri au beneficiat de serviciile şi resursele proiectului.

 

Pe termen lung, beneficiile estimate nu mai ţin de latura operaţională, ci vizează mai degrabă componente strategice, în măsură să faciliteze dezvoltarea organizaţională:

 • stabilirea de strategii şi politici realizabile, proprii fiecărei organizaţii;
 • dezvoltarea unei echipe manageriale puternice;
 • creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor;
 • extinderea procedurilor de lucru şi a sferei de activitate;
 • stabilirea unor parteneriate durabile;
 • valorificarea şi extinderea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite la cursuri şi prin colaborarea cu echipa partenerului.

 

Clienţii ADES consideră interesul acesteia pentru perfecţionarea angajaţilor ca pe o dovadă a creşterii performanţelor proprii, dar şi ca pe o dovadă a faptului că este interesată să sprijine societăţile în fidelizarea personalului şi crearea de motivaţii suplimentare pentru aceştia.

 

În mod particular programele de instruire care ridică gradul de pregătire profesională şi policalificare al forţei de muncă organizate de ADES prin aceste proiecte europene, sunt un ajutor real dat mai ales unităţilor economice care nu dispun de fonduri suficiente pentru perfecţionarea angajaţilor proprii.

 

Aprecierea clienţilor asupra îmbunătăţirilor observate la angajaţii firmelor lor ca urmare a participării la cursurile derulate in cadrul acestui proiect (răspunsurile multiple au fost permise), a fost exprimată mai ales asupra următoarelor aspecte:

 

 

Aspecte

Nr răspunsuri şi procent (răspunsuri multiple)

1

Au înregistrat progrese privind calitatea muncii

 

72%

2

A crescut responsabilitatea lor faţă de propria activitate

45%

3

Sunt mai eficienţi in organizarea propriei activităţi

 

27%

4

A crescut loialitatea şi angajamentul lor faţă de companie

9%

 

Din chestionarele analizate reiese că respondenţii  considera ca angajatii lor au înregistrat progrese privind calitatea muncii (72%) şi că le-a crescut responsabilitatea fata de propria activitate, adica exact concluziile la care au ajuns şi angajaţii ce au participat la cursuri.

 

Concluzii

o       Unitătile economice din Arges sunt interesate de dezvoltarea resurselor umane proprii;

o       Nevoile de instruire continuă ale angajatilor sunt din ce în ce mai mari;

o       ADES si lectorii sai sunt recunoscuti  la nivel local ca furnizori de instruire şi lui ADES îi revine sarcina de a atrage în continuare fonduri în domeniul dezvoltării resurselor umane pentru a satisface nevoile clientiilor săi.

 

 

 

Concluzii finale

·          Proiectul constituie un element de continuitate în formarea continuă pentru ADES şi Consorţiul Zonal Topoloveni, lucru care se vede din încrederea exprimată de participanţii la instruirile proiectului;

·          Opiniile culese din chestionare evidenţiază un aspect esenţial în derularea proiectului, anume faptul că au fost respectate principiile de derulare ale unui proiect cu finanţare comunitară şi beneficiarii direcţi şi indirecţi au avut aprecieri favorabile;

·          Activitatea de formare a fost foarte bine apreciată şi se menţine ca o nevoie prioritară pentru viitor, fapt ce întăreşte şi confirmă ideea că la nivel naţional este nevoie permanentă de investiţie în resursele umane, ca o condiţie indispensabilă a dezvoltării durabile;

·          Pe lângă domeniile de formare actuale angajaţii simt nevoia de diversificare a ofertei ADES;

·          Aspectele care conturează impactul direct al proiectului sunt: conştientizarea nevoilor de instruire ale personalului angajat, găsirea de soluţii pentru o parte din problemele cu care se confruntă, creşterea nevoii de formare, solicitarea de acordare de instruire şi în viitor;

·          Impactul asupra altor beneficiarii indirecţi a fost destul de vizibil şi comparabil cu impactul asupra beneficiarilor direcţi şi acest lucru este un punct tare al echipei de proiect care a făcut posibil ca proiectul să fie cunoscut de cât mai multe persoane;

·          O parte dintre consecinţele pozitive asupra dezvoltării angajaţilor nu pot fi încă semnificative datorită timpului scurt de la finalizarea instruirilor. Asupra unor consecinţe pot fi făcute doar anticipări, care vor fi validate sau invalidate în intervalul următor;

·          Analiza datelor a scos în evidenţă mai mult puncte tari ale proiectului, lucru care demonstrează că ADES are personal specializat cu care va reuşi să contribuie la schimbare şi dezvoltarea resurselor umane din Judeţul Argeş.

 

 

ALTE ACTIVITĂŢI - ADES 2007

 

ADES a sprijinit angajaţii firmelor din Curtea de Argeş şi localităţile limitrofe să-şi păstreze locurile de muncă prin obţinerea autorizării pentru 4 cursuri de calificare şi un curs de perfecţionare de la CNFPA Comisia de Autorizare Argeş şi prin organizarea unor cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare:

 

Cursuri de calificare şi/sau  recalificare şi cursuri de perfecţionare contracost finalizate

   1. Cursuri calificare Lucrător în comerţ,  realizat:

 Persoane inscrise: 84  Participanţi: 79  Absolventi: 75

   2. Cursuri calificare Administrator pensiune,  realizat:

 Persoane inscrise: 56  Participanţi: 56  Absolventi: 56

   3. Cursuri calificare Brutar patiser preparator produse făinoase,  realizat:

 Persoane inscrise: 25  Participanţi: 25  Absolventi: 25

   4. Cursuri perfecţionare Operator introducere validare şi prelucrare date,  realizat:

 Persoane inscrise: 18  Participanţi: 18  Absolventi: 18

   5. Curs de Noţiuni fundamentale de igienă realizat:

 Persoane înscrise 556 Participanţi: 556  Absolventi: 550

 

Cursurile de igienă se organizează şi se derulează conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1225/2003 având ca scop armonizarea legislaţiei româneşti privind siguranţa şi calitatea alimentelor cu legislaţia Uniunii Europene.

 

 

Pregătirea şi instruirea personalului ADES

 

·        Accesarea Fondurilor Europene - organizat de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti şi Laboratorio di Scienze della Cittadinanza Italia. Participant: Anca Socolovschi

·        Cum să beneficiem de fonduri structurale în România – organizat în cadrul Proiectului Phare 2005 Asistenţă Tehnică pentru sprijinirea IMM – urilor româneşti. Participanţi: Anatolie Socolovschi, Eugenia Mincă, Ana Ionaşcu

·        Instrumente financiare inovative pentru IMM -uri – organizat în cadrul Proiectului Phare 2005 Asistenţă Tehnică pentru sprijinirea IMM – urilor româneşti. Participanţi: Anatolie Socolovschi, Eugenia Mincă, Ana Ionaşcu

·        Cum să ne îmbunătăţim abilităţile de consultanţă – organizat în cadrul Proiectului Phare 2005 Asistenţă Tehnică pentru sprijinirea IMM – urilor româneşti. Participanţi: Anatolie Socolovschi, Eugenia Mincă, Ana Ionaşcu

·        Achziţii publice – organizat în cadrul proiectului ,, Instruire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale alocate prin POR ,, finanţat prin programul PHARE 2004 -  Coeziune Economică şi Socială. Participanţi: Anatolie Socolovschi

·        Finanţarea firmei în contextul integrării României în structurile economice europene – mai 2008 – organizat de Universitatea Spiru Haret Facultatea de Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel. Participanţi: Anatolie Socolovschi

·        Entrepreneurial Training Workshop 20-28 iulie 2007 – organizat de UNCTAD şi Territorial Office for SMEs and Cooperatives Braşov. Participanţi: Anatolie Socolovschi

·        Dezvoltarea Serviciilor de Ocupare a forţei de muncă 12-15 iunie 2007 – organizat de Asociaţia Târgovişte spre Europa, în cadrul proiectului PHARE 2004. Participanţi: Anatolie Socolovschi

·        Fiat lux! – cunoaşterea mecanismelor achiziţiilor publice de către ONG – uri şi jurnalişti – Bucureşti martie 2008, curs organizat de ASAPRO. Participanţi: Eugenia Mincă

·        Business Planning, Finance and Management Accounting for Decision Making - Ploieşti 12-13 iulie 2007 curs organizat de ANIMMC prin Proiect Phare de Asistenţă Tehnică pentru dezvoltarea IMM-urilor din România. Participanţi: Anatolie Socolovschi şi Ana Ionaşcu

·        Effective Management Consultancy - Ploieşti 17-18 iulie 2007 curs organizat de ANIMMC prin Proiect Phare de Asistenţă Tehnică pentru dezvoltarea IMM-urilor din România. Participanţi: Eugenia Mincă şi Ana Ionaşcu

·        Accessing and Managing EU funds, EU Projecting - Ploieşti 24-25 iulie 2007 curs organizat de ANIMMC prin Proiect Phare de Asistenţă Tehnică pentru dezvoltarea IMM-urilor din România. Participanţi: Eugenia Mincă şi Ana Ionaşcu

·        Dezvoltarea serviciilor de ocupare a forţei de muncă prin reţele regionale şi naţionale - Buşteni 22-25 mai 2007 curs organizat de Asociaţia ,,Târgovişte spre Europa''. Participanţi:  Ana Ionaşcu

·        Elaborarea cererilor de finanţare - curs organizat de ADES în iulie, prin Proiectul " Centrul de Resurse pentru ONG-uri ". Participanţi: Anatolie Socolovschi, Eugenia Mincă, Ana Ionaşcu, Adela Gogoaşe

·        Strâgere de fonduri - curs organizat de ADES în iulie, prin Proiectul " Centrul de Resurse pentru ONG-uri " Participanţi: Anatolie Socolovschi, Eugenia Mincă, Ana Ionaşcu, Adela Gogoaşe

·        Dezvoltarea Comitetului de Conducere al ONG  - curs organizat de ADES în iulie, prin Proiectul " Centrul de Resurse pentru ONG-uri ". Participanţi: Anatolie Socolovschi, Eugenia Mincă, Ana Ionaşcu, Adela Gogoaşe

·        Lucrul în echipă - curs organizat de ADES prin Proiectul " Centrul de Resurse pentru ONG-uri". Participanţi: Anatolie Socolovschi, Eugenia Mincă, Ana Ionaşcu, Adela Gogoaşe

·        Comunicare - curs organizat de ADES prin Proiectul " Centrul de Resurse pentru ONG-uri". Participanţi: Anatolie Socolovschi, Eugenia Mincă, Ana Ionaşcu, Adela Gogoaşe


 
 
 
Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.